اولین کنفرانس بین المللی و توسعه بازار استانبول زمان: نیمه اول سال ۲۰۲۳